Αναζήτηση έργων

Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Η εταιρεία ΔΟΜΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IKE η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της επίβλεψης και κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων έχει ως στρατηγικό στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών με απολυτό σεβασμό στο περιβάλλον και στη υγεία, ευζωία, ακεραιότητα και ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί:

 • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου επικοινωνίας.
 • Η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες της, η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, η εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την δραστηριότητα της και η διασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας.
 • Η πιστή τήρηση των όρων των συμβάσεων και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας, των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει.

 Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας ΔΟΜΗΛΕΚΤΡΙΚΗ IKE έχει σχεδιάσει, εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα για τη Διαχείριση της Ποιότητας και της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, & ISO 45001:2018 το οποίο είναι προσαρμοσμένο απόλυτα στην εταιρική κουλτούρα και στρατηγική και τους στόχους της εταιρίας.

Στα πλαίσια αυτού η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για τη:

 • Συνεχή παρακολούθηση και εστίαση στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της και όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών, αναγκών και προσδοκιών.
 • Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.
 • Διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου επικοινωνίας με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της και δημιουργία καλού κλίματος συνεργασίας.
 • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και κάθε άλλου είδους δεσμεύσεων που διέπουν την λειτουργία της.
 • Συνεχή αξιολόγηση των απειλών και ευκαιριών που παρουσιάζονται και η ανάληψη κατάλληλων δράσεων για την αντιμετώπιση ή αξιοποίηση αυτών με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εξασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, της λειτουργίας της εταιρίας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας.
 • Διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων, μέσων και πληροφοριών για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ένα πλαίσιο λειτουργίας με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του καταλλήλως καταρτισμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής και διαβούλευσης του προσωπικού σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, και της προάσπισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία τους.
 • Δια βίου εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού της σε θέματα ποιότητας, υγείας και ασφάλειας.
 • Καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την ποιότητα, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της και την αποτελεσματικότητα του εφαρμοζόμενου συστήματος διαχείρισης, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση.
 • Παροχή υγειών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, καθώς και όλων των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων προστασίας με υπευθυνότητα και πλήρη σεβασμό προς τους εργαζόμενους της και την κοινωνία, που αποσκοπεί στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και στην εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την δραστηριότητα της.

Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, αλλά να διαβουλεύονται και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.

Η πολιτική έχει αναρτηθεί σε όλους τους χώρους της εταιρίας, στην εταιρική ιστοσελίδα και αποτελεί βασικό μέρος της εκπαίδευσης του προσωπικού, προκειμένου να υπενθυμίζει τους αντικειμενικούς στόχους της εταιρίας, σε ότι αφορά την ποιότητα και την υγεία και ασφάλεια. Τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας έχουν εξοικειωθεί με τις απαιτήσεις της παρούσας πολιτικής και η ενεργός συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται για συνεχή βελτίωση, καθιστά υπερήφανη την εταιρία.